• Vi§VÉ | VIVE

Priser og oppdragsbetingelser

Har man ikke rett til fri rettshjelp eller en forsikring som dekker gratis advokat, så er hovedregelen at klienten selv må betale. Vi hjelper deg å avklare om du har rett på advokat betalt av det offentlige uten kostnad for deg.

Vårt salær beregnes etter anvendt tid. Hovedsakelig er salæret basert på den tiden vi har benyttet på oppdraget slik dette er avtalt. Timesatsen i sivile saker, hvor det ikke ytes fri rettshjelp, er fra NOK 1 400 for advokatfullmektig og NOK 1.700 for advokat. I tillegg må vi etter loven kreve inn merverdiavgift (moms) med 25 % på advokattjenester.

I enkelte tilfeller kan vi avtale fastpris for oppdrag.

På forespørsel vil vi forsøke å anslå omtrentlige priser for oppdraget på forhånd. Enkelte ganger er dette vanskelig, spesielt i større saker som havner for retten, men da etablerer vi en avtale som gir deg som klient kontroll på økonomien underveis.

I sivile saker vil vi normalt gi en skriftlig bekreftelse på oppdraget. Enkelte oppdrag er imidlertid så små at det er urimelig eller helt upraktisk å bruke tid på å skrive oppdragsbekreftelse.

HVA ER FRI RETTSHJELP?

Fri rettshjelp er i hovedsak advokatbistand som helt eller delvis dekkes av staten. Fri rettshjelp omfatter både fritt rettsråd og fri sakførsel.

Fritt rettsråd er veiledning og hjelp i juridiske spørsmål utenfor rettergang, f.eks. utferdigelse av søknader og klager og korrespondanse med motpart. Det omfatter også ren rådgivning fra advokat.

Fri sakførsel er rettshjelp i saker som går for domstolene, dvs forberedelse og gjennomføring av hovedforhandling og ankeforhandling.

HVEM KAN FÅ FRI RETTSHELP?

Noen saker er prioriterte etter loven og det betyr at så lenge saken faller inn under den kategorien, så har man rett på gratis advokat. Dette gjelder uavhengig av inntekt og formue. Dette gjelder blant annet i saker om barnevern, mishandling fra nærstående, eller hvis du som voldsoffer går til erstatningssøksmål mot gjerningsmannen. Alle som oppholder seg i Norge har også rett på en kostnadsfri konsultasjon med advokat for å vurdere hvorvidt de vil anmelde særlig alvorlige straffbare handlinger som f.eks. voldtekt, familievold, incest og menneskehandel.

Det kan også gis fri rettshjelp i andre saker hvor det stilles et krav til inntekten og formuen til den som søker og i visse saker kreves det også en egenandel av klienten. Dette gjelder blant annet saker om foreldreansvar, fast bosted og samvær etter barneloven og lønnskrav i forbindelse med usaklig oppsigelse. I tillegg fins det mulighet for å søke om fri rettshjelp i spesielle saker. Da gjør vi en vurdering og skriver eventuelt en særskilt søknad om dette.

Vi gir deg veiledning i forhold til om du har krav på fri rettshjelp. Vi må i den enkelte saken vurdere konkret om vi har mulighet til å påta oss et oppdrag.

BISTANDSADVOKAT OG FORSVARER

I en del straffesaker kan man som fornærmet ha rett på gratis advokat under etterforskning og også dersom saken sendes til domstolen for behandling.

Du kan som mistenkt og siktet ha rett på gratis forsvarer.

Det er regulert i loven hvem som har rett på gratis bistandsadvokat og forsvarer. Dersom du tror at du kan ha rett på dette er du velkommen til å kontakte oss, og vi vil raskt kunne avklare hvorvidt dette er en mulighet.

HVEM KAN IKKE FÅ FRI RETTSHJELP

Hvis ditt behov for juridisk bistand kan dekkes på en annen måte, vil du som hovedregel ikke kunne motta fri rettshjelp. Dette gjelder for eksempel hvis du har en forsikring som dekker dine utgifter til juridisk bistand eller du er medlem i en forening som dekker slike utgifter. Det samme gjelder hvis det offentlige kan gi deg opplysninger og veiledning om saken som du søker fri rettshjelp til. I slike tilfeller må du benytte deg av disse alternative ordningene

OPPDRAGSBETINGELSER

Se her for våre oppdragsbetingelser for øvrig (klikk for å komme til oppdragsbekreftelsen)

INNTEKTSGRENSEN

For å motta fri rettshjelp må du ha bruttoinntekt og nettoformue under fastsatte grenser. For enslige er inntektsgrensen kr 246 000 og formuesgrensen kr 100 000. For ektefeller og andre som lever sammen med felles økonomi skal deres samlede bruttoinntekt og nettoformue legges til grunn. Inntektsgrensen er da kr 369 000 og formuesgrensen kr 100 000. Det er brutto inntekt på årsbasis som legges til grunn. Inntekt som det ikke betales skatt av skal ikke inngå i beregningsgrunnlaget. Informasjon om din økonomi oppgir du i egenerklæringsskjemaet. Økonomien dokumenteres med kopi av selvangivelse, lønnslipp eller trygdeutbetalinger. Ved vurdering av større formuesverdier, for eksempel bolig, fritidsbolig, bil og fritidsbåt er det ligningsverdi ved siste skatteligning som skal legges til grunn. Ved denne vurderingen sees det bort fra formue som består av egen bolig eller driftsmidler av normal verdi. Når en ektefelle har fått utlagt en kontantandel på skiftet og hele eller vesentlig deler av beløpet brukes til bolig innen rimelig tid, anses kontantbeløpet bundet i bolig. Selv om din inntekt og formue er over de fastsatte grensene, kan du unntaksvis motta fri rettshjelp hvis utgiftene til juridisk bistand blir betydelig i forhold til din inntekt og formue.

Fra https://www.sivilrett.no/hvem-kan-motta-fri-rettshjelp.305195.no.html