• Vi§VÉ | VIVE

Fagområder

Vi§Vé Advokater jobber bredt da mange av våre klienter har sammensatte problemer. Men her kan du lese litt om våre hovedområder, og hva og hvordan vi arbeider.

Bistandsadvokat:

Hvis du er fornærmet i en straffesak kan det være du har krav på en bistandsadvokat.

Bistandsadvokaten vil vi ivareta dine rettighetene som fornærmet. Dette innebærer at advokaten vil hjelpe deg nødvendig og rimelig bistand mens saken etterforskes hos politiet og dersom det skulle bli rettssak.

Ofte oppleves det som en påkjenning å være fornærmet i en straffesak, og da skal en bistandsadvokat gi deg råd og veiledning i saken samt forsøke å bidra til at saken blir riktig og effektiv behandlet på alle trinn. Det er dog politiet som har ansvar for straffesaken.

Bistandsadvokatens hovedoppgave er å sørge for at du får den erstatning og oppreisningen du har krav på.

I disse tilfellene har man krav på offentlig betalt bistandsadvokat:

 • seksuelle overgrep, herunder voldtekt, voldtektsforsøk, incest

 • vold i nære relasjoner (familievoldssaker)

 • vold utført av andre, forutsatt at fornærmede er blitt påført betydelig skade

 • menneskehandel (herunder tvangsarbeid)

 • kjønnslemlestelse

 • tvangsekteskap

 • brudd på kontakt- og besøksforbud

 • mindreårige etterlatte etter drap

Fornærmede kan også i andre saker få bistandsadvokat. Da gjøre man en vurdering av om saken etter sin art, alvor, hensynet til de berørte eller andre særlige forhold tilsier at bistandsadvokat er nødvendig.

Er du usikker på om du vil anmelde et forhold som faller inn under kategoriene listet opp ovenfor, er det slik at man har rett til en gratis vurdering av saken sammen med en advokat. Ta kontakt med oss for å avtale tid.

Dersom du er usikker på om du har rett på en bistandsadvokat så er du også velkommen til å ta kontakt med oss, og vi vil ta en kostnadsfri konsultasjon med deg om dette tema.

Barn og familie

Vi forsøker å finne gode og praktiske løsninger som særlig ivaretar hensynet til barn på en best mulig måte og hjelper med å få på plass avtale mellom partene. Hvilket arbeid vi gjør i saken er helt avhengig av ditt behov. Noen ganger er det tilstrekkelig med råd og veiledning overfor deg, andre ganger kan det være behov for bistand i dialog med motparten.

Vi bistår også ofte i saker vedrørende samvær, fast bosted og foreldreansvar i domstolene. Enkelte ganger er det ikke mulig å løse saken partene imellom, og da kan man finne løsninger ved domstolsbehandling av saken. .

Eksempel på hva slags type saker vi kan bistå med:

 • Samboeravtale
 • Ektepakt
 • Skilsmisse
 • Separasjon
 • Opphør av ugift samliv
 • Foreldreansvar
 • Daglig omsorg
 • Barnefordeling
 • Samværsrett
 • Skifte

Arverett

Vi kan bistå rettslig i spørsmål om arv og hva som skjer når de nære og kjære faller bort.

Blant annet kan vi bistå med følgende:

 • Arv etter loven
 • Arv etter testament
 • Opprettelse av testament
 • Opprettelse av fremtidsfullmakt
 • Å sitte i uskiftet bo

Barnevern

Har barnevernet mottatt en bekymringsmelding vedrørende ditt barn? Har barnevernet fattet et vedtak som berører din familie? Gjennom vår erfaring og kompetanse med å jobbe med barn, familier og sårbare grupper, vil vi også kunne gi deg trygghet og støtte hvis du skulle få behov for juridisk bistand i forbindelse med en barnevernssak. Vi kan bistå med alt fra rådgivning til representasjon for fylkesnemnd og domstoler. Det lønner seg å ta kontakt tidlig i prosessen. Aktuelle tema vi kan bistå med:

 • Bekymringsmelding
 • Akuttvedtak
 • Omsorgsovertakelse
 • Tilbakeføring

Arbeidsrett

Vi kan bistå både arbeidstakere og arbeidsgivere i spørsmål knyttet til et arbeidsforhold. Målet er alltid å løse saken med lavest mulig konfliktnivå, men det kan bli behov for støtte ved forhandlinger og eventuelle rettsprosesser. Vi kan blant annet bistå ved:

 • Lønnskrav
 • Oppsigelse
 • Arbeidskontrakt
 • Arbeidsvilkår

Utlendingsrett:

Vi har lang og variert erfaring med innvandring. Vi kan hjelpe deg med saker om visum, innvandring, beskyttelse (asyl), opphold på humanitært grunnlag, permanent opphold og statsborgerskap. Herunder har vi også kompetanse i innvandring etter EØS-reglene. Vi har også mulighet til å bistå personer som har fått varsel om tilbakekall eller utvisning.

Opphold etter EØS-regelverket

Er du EØS-borger og oppholder i deg i Norge trenger du ikke søke om oppholdstillatelse i tradisjonell forstand. Da holder det å registrere seg hos politiet eller ved et servicesenter for utenlandske arbeidstakere. Man har også et sterkt vern mot å bli utvist. Som EØS-borger har man rett til å oppholde seg i Norge både for å søke arbeid, for å ta jobb, studere samt oppholde seg på egne midler om man er selvforsørget. Videre har man relativt vid adgang til å reise inn som familiemedlem til en EØS-borger som er i Norge på et lovlig grunnlag. Reglene her er langt mer skjønnsmessige og fleksible enn de som gjelder for personer som kommer fra områder utenfor EØS. Det skal være lett å få dette på plass, men på grunn av manglende kunnskap om både hos den som søker og hos de ulike offentlige instansene, opplever mange utfordringer også i denne forbindelse. Kontakt oss dersom du trenger råd og veiledning, eller har behov for å påklage vedtak.

Familieinnvandring:

Har man nær familie i Norge, kan det være man har rettskrav på familieinnvandring. Felles for disse sakene er det fins en rekke vilkår som alle må være oppfylte for å få dette. De fleste saker blir avslått på grunn av manglende inntekt hos det familiemedlemmet som bor i Norge (underholdskravet). I tillegg til dette er et sentralt tema i disse saken om man kan dokumentere en reell familierelasjon. Videre er det avgjørende at det ikke er tvil om din identitet. Reglene på dette området er stadig under politisk diskusjon og endes ofte. Kontakt oss for råd og veiledning i søknadsprosessen, eventuelt om du ha fått avslag og trenger hjelp til å klage. Husk da at du har 3 ukers klagefrist.

Opphold på selvstendig grunnlag

Har du en familieinnvandringstillatelse og har blitt mishandlet av ektefellen/samboeren din, kan du søke om en selvstendig oppholdstillatelse. Videre kan du søke om opphold på selvstendig grunnlag om ektefellen eller samboer din dør.I noen situasjoner vil det også kunne være sånn at et samlivsbrudd vil føre til at den som mister oppholdstillatelsen sin risikerer å oppleve urimelige vanskeligheter i hjemlandet. Også da kan du søke om opphold på selvstendig grunnlag. Kontakt oss for råd, veiledning og praktisk bistand.

Arbeidsinnvandring

 • Au pair-tillatelse
 • Beskyttelse

Utvisning

Utvisning er en forvaltningsreaksjon mot personer som har brutt utlendingsloven eller gjort noe kriminelt. Dersom UDI vurderer å utvise deg, skal de gi deg varsel om dette og du vil da ha rett til å komme med et tilsvar. Velger UDI å utvise deg, må du som hovedregel forlate Norge og Schengen-området og du blir pålagt et innreiseforbud av en viss varighet, som regel i alle fall to år. I tillegg meldes du som regel inn i Schengen informasjonssystem (SIS). Vi kan bistå med utforming av tilsvar, klage og rådgivning.

Tilbakekall av oppholdstillatelse

Hvis situasjonen har endret seg etter man får oppholdstillatelse, for eksempel at man flytter fra ektefellen som man har fått familieinnvandring med, kan grunnlaget for opphold i Norge falle bort. Det kan også være at en oppholdstillatelse har blitt utstedt på feil grunnlag. Det som da skjer er at UDI skal varsle den det gjelder så de får sjansen til å gi tilsvar. Deretter vurderer UDI om tillatelsen skal tilbakekalles. Dersom de tilbakekaller, har du rett til å klage. Vi kan bistå med utforming av tilsvar, klage og rådgivning.

Permanent oppholdstillatelse

Etter at man har oppholdt seg lovlig i Norge i minimum tre år kan man søke om opphold i Norge på ubestemt tid. Det gir også et ekstra vern mot utvisning. Imidlertid foreligger det en rekke tilleggsvilkår knyttet til blant annet språkopplæring og inntekt. Disse reglene strammes det stadig inn på og er ikke alltid så lett å holde oversikt over. Kontakt oss gjerne om du trenger veiledning, bistand i søknadsprosess eller hjelp til å klage.

Norsk statsborgerskap

Stortinget vedtok i desember 2018 at reglene om statsborgerskap skal endres slik at man åpner blant annet for dobbelt statsborgerskap. Regelverket har enda ikke blitt iverksett. Inntil videre gjelder de gamle reglene. I dag kan man bli statsborger i hovedsak ved at man blir født som norsk eller man erverver statsborgerskap ved søknad. Ved søknad er det som hovedregel et krav om 7 års lovlig opphold i Norge. Det fins en rekke tilleggsvilkår, særregler og også muligheter for dispensasjon fra reglene. Trenger du råd og veiledning i denne forbindelse, ta gjerne kontakt med oss.