• Vi§VÉ | VIVE

Skal jeg anmelde?

Det er ikke alltid så lett å vite om du skal anmelde et forhold til politiet eller ikke. Vi hjelper deg i forkant av en anmeldelse slik at du kan bli klar til å treffe en beslutning på hva du vil. Det er du som må avgjøre hva du vil gjøre, men noen ganger kan det hjelpe å diskutere det med en uavhengig tredjeperson som har kunnskap og kompetanse om hva en anmeldelse er og hvordan det er å «stå i» en straffesak.

I denne samtalen er dette noen av de tema som vi berører:

  1. Din forklaring til politiet:
  • Du har en plikt til å fortelle det som er sant, og kan bli straffet dersom du lyver (anmelder – og vitneansvaret i strprl § 234). Det er selvsagt lov å ikke huske, eller å huske feil. Hvis du ikke husker, eller er usikker, sier du det.
  • Viktig å fortelle mest mulig, både det som er til din fordel og ulempe, både det du tror er vesentlige og uvesentlig. Først forteller du fritt, så får du spørsmål. Jo mer konkret, jo bedre. Tips: lag en tidslinje hvor du skriver stikkordsmessig ned forklaringen din på forhånd.
  • Finnes det noen vitner eller andre bevis til det du vil anmelde? Det kan være lurt å ta med en liste med navn og kontaktinformasjon
  • Viktig at du forklarer deg både om det som skjedde, og tiden etterpå. Hvordan har du hatt det etterpå?
  • Du må sannsynligvis tilbake til politiet og lese gjennom og underskrive forklaringen din. Da kan du også fortelle mer hvis det er noe du har kommet på i mellomtiden.
  • Påtalebegjæring. Anmeldelsen kan trekkes tilbake, men det har ulike konsekvenser. Hvis det er et forhold som det er offentlig påtale i kan påtalemyndigheten bestemme at de uavhengig av deg vil straffeforfølge mistenkte.
  • I forbindelse med straffesak kan du kreve erstatning, ellers sivil sak. Ulike beviskrav for straff og erstatning.
  • Hva skjer etter at du har anmeldt?

Bistandsadvokaten er din representant, ikke minst videre i prosessen. Vi skal hjelpe til med å huske på at du får forklart deg i spørsmål som er viktige for senere prosesser, videre skal vi følge opp politiets arbeid. Vi har vanligvis ingen aktiv rolle under din første forklaring, men bistår i å kvalitetssjekke ved gjennomlesingen. Vår fremste oppgave er å følge opp de ulike erstatningene du kan ha rett på i samarbeid med deg. Det er politiet som etterforsker, ikke bistandsadvokaten. Hvis du velger å anmelde kan vi be om oppnevning som bistandsadvokat for deg. Du velger fritt hvem du vil ha som din bistandsadvokat, og kan også bytte advokat underveis i prosessen om du skulle ønske det.